web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Nyt Norge! Og bli saksøkt.

Chris­tof­fer Biong ønsket å kri­ti­sere det offent­lig finan­sierte merke­til­ta­ket Nyt Norge, fordi han mener deres reklame­fil­mer glo­ri­fi­se­rer norsk land­bruk. Dette blir nå møtt med advo­kat­krav og ankla­ger om mis­bruk av Nyt Nor­ges logo.  Advo­kat­kra­vet kom­mer fra KSL mat­merk, en stif­telse opp­ret­tet og finan­siert direkte fra Land­bruks– og mat­de­par­te­men­tet.i Det er altså Sta­ten som går løs på bloggeren.

Dette er en ytrings­fri­hets­sak jeg står opp for. Et poli­tisk betent og filo­so­fisk ube­svart spørs­mål, og den mak­tes­løse par­ten?—?blog­ge­ren og dyrene?—?får opp­merk­som­het gjen­nom sub­ver­siv bruk av virke­mid­ler. Når sta­ten for­sø­ker å kneble dis­ku­sjo­nen ved å bruke lover og advo­kat­pen­ger mot poli­tiske kri­ti­kere, er det vel verd å støtte opp under ini­tia­ti­ver for å spre disse bil­dene vidt og bredt.

For å være helt ærlig er jeg meget over­ras­ket over at KSL Mat­merk kan ha så utro­lig lite finger­spitz­ge­fühl på sin egen rolle. De må jo vite at de har en tem­me­lig svak sak rent juri­disk, og en helt utro­lig svak sak i opi­nio­nen. I beste fall opp­når de å loppe en blog­ger for lomme­rusk, sam­ti­dig som bil­dene får mye, mye mer opp­merk­som­het enn de ellers ville fått. På kjø­pet sver­ter de Nyt Norge, som inn­til i dag frem­stod for meg som en tem­me­lig sym­pa­tisk merke­ord­ning orga­ni­sert av stolte norske bøn­der. Som om ikke det var nok sver­ter de sine egne eiere, sta­ten, som i denne saken ser ut som stiv­beinte, makt­kåte, selv­høy­ti­de­lige tas­ken­spil­lere. Snakk om å sak­søke seg selv.

Så, Nyt Norge: sue me. Jeg opp­ford­rer med dette alle andre blog­gere til å gjøre det samme.

(Dette inn­leg­get er Crea­tive Commons-??lisensiert under CC-??BY-??SA, som betyr at du har lov til å bruke inn­hol­det (om så kom­mer­si­elt),  kopiere, endre  eller bygge videre på det så lenge du a) kre­di­te­rer meg og len­ker til min nett­side og b) også deler det videre med en Crea­tive Commons-??lisens med ShareAlike)

 

2 Comments

 • 3 September, 2010 - 10:41 pm | Permalink

  Det artige er jo at jeg ikke ville ha hørt om Biongs blogg og bilder om det ikke var for “Nyt Norge”s noe overivrige jurist.

  På den annen side: juristen blir ikke arbeidsledig med det første hvis de skal fortsette slik…

 • 4 September, 2010 - 2:58 pm | Permalink

  Ja, dette må vel kalles smålig (selv om KSL sikkert har lovens bokstav på sin side).
  🙁

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: