web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Å røyste eller ikkje røyste, det er spørsmålet.

Frp vil selge Havhesten og prioritere dei eldre. Senterpartiet vil selge dei eldre og prioritere mobildekning i Norddalsfjorden. Høgre vil ha ei ny utdanning for rådgjevarar i skulen, etter at Jacob Nødseth med nød og neppe unngjekk å ende opp som utøvande kunstnar, og Venstre lovar at dei ikkje skal love verken gull eller soft-is. Dette kan berre bety ein ting. Valkampen er endeleg over oss, og med den kjem valets kvaler. Kven skal ein røyste på? Fins det eit parti som passar for meg? Kven gjer best figur i valkampen? Kven har dei beste løysningane? Kven kan ein lite på for å få Flora opp av hengemyra og ut av ROBEK? Kor er politikarane som kan love endring, og ikkje meir av det same? Eller i Floras tilfelle, kanskje mindre enn det same, for her må det vel kuttast?

Eller er det kanskje liten vits i å røyste? Skal ein ikkje like gjerne gi blaffen og la valet segle sin eigen sjø? Bli heimesittar? Det høres ikkje så gale ut det? Eg er ein skikkeleg innegubbe, og likar meg godt i sofaen, dessuten spelar Queens Park Rangers mot Newcastle på valdagen. Spelar det eigentlig nokon rolle om det er Bengt eller Bente som får smykka seg med ordførarkjede etter den 12. september? Eg er ikkje sikker.

Førre gong det var kommunevalg var det om lag 6 av 10 av oss som fann eit parti verd å røyste på. Med terroraksjonane i Oslo og på Utøya kjem det nok til å bli fleire som røyster i år. Professor Frank Aarebrot gjekk så langt som til å seie at dei som ikkje dreg seg opp av lenestolen for å røyste denne gongen i realiteten støtter terroristen. Om ikkje alle er like bastante som Aarebrot, er det nok mange som ser valet i år som eit høve til å markere si støtte til demokratiet og dei verdiane som hamna under åtak den 22.7. Det er ein like god grunn til å røyste som noko anna, kanskje til og med ein betre grunn enn dei fleste. Eg synes likevel at Frank Aarebrot kan ta seg ei bolle. Eg skal røyste, eg håpar mange av dykk som les dette gjer det samme, men ein kan ikkje underkjenne at det også finnes gode grunnar til å halde seg heime. Frank Rossavik ga oss nokre av dei i Morgenbladet førre veke. Kommunane og fylkeskommunanen er store forvaltningsorgan, men dei viktigaste avgjerdane gjerast i Oslo. Noreg er særs sentralstyrt, rikspolitikarane snakkar gjerne varmt om lokaldemokratiet, men når det kjem til stykket vil dei ofte ha siste ord sjølv. Dei meinar høgt og tydeleg om kva kommunene skal prioritere, og om dei ikkje gjer som dei viktige politkarene meiner, så veit dei ei råd allikevel. Gjennom rettighetslover, forskrifter og øyremerking har dei sikra at politkarane på lokalnivå ikkje har all verdas slingringsmonn når dei skal avgjere kva pengane skal brukast til.

Ei undersøking gjort av KS og kommunaldepartementet fortalte nyleg at folk flest er bra fornøgde med dei tenestene kommunane har ansvar for. Barnehagar og eldreomsorg. Men dei meinte også at det ikkje var så viktig kva for parti som sit med makta i kommunen, dei stolte lite på løfter frå lokale politikarar, og meinte at dei hadde lite høve til å påverke beslutningar som gjaldt deira kvardag. Det kan virke som om mange av dei om lag 60 prosenta som framleis gidd å stemme i kommunevalget gjer det av ei slags pliktkjensle heller enn av overbevisning og tru på at ei betre kommunal verd er mogleg?

Hvis ein meiner at staten legg alt for store føringar på kommunalt sjølvstyre er det ein heilt naturleg konsekvens at ein let vere å møte opp ved urnene den 12 september. Hvis pliktkjensla er den einaste grunnen til at ein stemmer, kan ein like gjerne sitte heime, trykke “liker” på ei eller anna Facebook-gruppe, og slutte å gje ei falsk stemme til eit demokrati som treng ein lokalpolitisk reform.

Det einaste problemet med dette resonnementet er at våre lokalpolitikarar, endå så avgrensa makt dei har, har køyrd Flora-økonomien rakt ned i Robekk. Kanskje er det ikkje heilt uviktig kven ein røyster på liikevel?

2 Comments

 • 22 August, 2011 - 2:24 pm | Permalink

  Valgomat for Bergen
  Henter spørsmål… vennligst vent
  27 av 27 spørsmål
  Spørsmål 1«Antall undervisningstimer i grunnskolen bør økes i retning av en heldagsskole»Mer info om dette utsagnet
  Dagens skoledag består av en pliktig undervisningsdel og en frivillig skolefritidsordning.En heldagsskole kan inneholde alt fra mer undervisning til skolemåltider, leksehjelp, fysiske aktiviteter og fritidstilbud. Tilhengerne av heldagsskolen argumenterer med at flere undervisningstimer vil gi økt faglig fokus. I tillegg mener de at heldagsskole vil bidra til å utjevne forskjeller mellom elever som har tilgang til kyndig leksehjelp hjemme, og de som ikke har det. Motstanderne mener en lengre skoledag vil “institusjonalisere” barns hverdag i altfor stor grad. De mener at flere lærere per elev vil gi like stor faglig gevinst som flere obligatoriske undervisningstimer.Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 2«Stortinget bør tvinge frem flere kommunesammenslåinger»Mer info om dette utsagnet
  Det vil være 429 kommuner i Norge fra nyttår. Innbyggertallet og størrelsen er svært varierende. Oslo er størst med over 600 000 innbyggere. Utsira er minst med 216.Tilhengerne viser til at færre og større kommuner vil ha færre administrative stillinger og jevnere kvalitet og omfang på velferdstilbudet til innbyggerne. Større kommuner med mer ansvar vil også kunne gjøre det enklere å rekruttere fagfolk.Motstandere av tvangssammenslåing mener kommunene selv må ønske sammenslåing og framhever kommunalt samarbeid, fremfor sammenslåing, som løsning på mange av utfordringene. De mener innbyggerne og/eller lokalpolitikerne må kunne motsette seg sammenslåing, blant annet fordi det ofte er et spørsmål om lokal identitet. Uenigheten står om enkeltkommuner skal kunne nedlegge veto mot sammenslåing. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 3«Lokale fødestuer og akuttberedskapen på lokalsykehusene må ikke sentraliseres»Mer info om dette utsagnet
  Striden raser om lokalsykehusenes framtid. Både antallet sykehus og hvilket ansvar hvert enkelt skal ha er omdiskutert. Tilhengerne av å beholde et lokalt helsetilbud mener nærhet er helt grunnleggende for opplevelsen av trygghet, og at reiseveien mange steder i landet allerede er for lang. Tilhengerne av større, mer spesialiserte enheter argumenterer med at kvaliteten på behandlingen vil øke når den medisinske kompetansen blir samlet i større og mer spesialiserte sykehusmiljø. De mener at pasienter ikke nødvendigvis vil til det nærmeste, men det beste sykehuset. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 4«I den nåværende økonomiske situasjon er det rom for betydelige lettelser i skatter og avgifter»Mer info om dette utsagnet
  Den økonomiske veksten i Norge er større enn i de fleste av landene rundt oss. I tillegg gir oljeutvinningen oss store inntekter. Hvordan rikdommen skal fordeles er en viktig politisk avgjørelse.Tilhengerne av skattelette mener lavere skatt vil stimulere til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Motstanderne mener at skattenivået er et godt virkemiddel for å jevne ut økonomiske forskjeller i landet, og at de rike godt kan betale mer til fellesskapet. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 5«Staten bør IKKE bestemme hvordan far og mor deler fødselspermisjonen»Mer info om dette utsagnet
  Foreldre har til sammen rett til foreldrepermisjon i 47 uker med 100 prosent lønn, eller i 57 uker med 80 prosent lønn (ved fødsel etter 1. juli 2011). Loven sier at mor har rett på 9 uker (3 uker før termin og 6 uker etter fødsel), og at far må ta minst 12 uker. Hvis far ikke tar sin del, faller den bort. Resten kan foreldrene dele fritt. Fortsatt er det kvinner som tar ut størstedelen av foreldrepermisjonen. Tilhengerne av at staten setter mer detaljerte regler for fordelingen, mener at det må til for å sikre at fedre tar større ansvar for barn. De argumenterer med at en jevnere fordeling vil føre til økt likestilling i hjemmet, og gi kvinner bedre muligheter til å utfolde seg i arbeidslivet. Motstanderne mener det bør være opp til foreldrene selv å bestemme hvordan de fordeler permisjonen seg i mellom ut fra familiens behov. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 6«Det offentlige bør overta alle private kommersielle sykehjem»Mer info om dette utsagnet
  Kommunene har plikt til å tilby eldre og syke innbyggere nødvendig pleie og omsorg. Noen steder gjøres dette i kommunale sykehjem, mens andre steder har kommunen satt dette ut på anbud til private firmaer. Tilhengere av private sykehjem mener de som trenger sykehjemsplass må ha rett til å velge selv, og at konkurranse mellom kommunale og privat sykehjem vil heve kvaliteten og øke valgfriheten. De som vil at det offentlige alene skal drive sykehjem, mener at offentlig drift i større grad vil sikre at tilbudet drives forsvarlig og i tråd med regelverket – både for pasienter og ansatte. De tar avstand fra at noen skal kunne tjene penger på å pleie eldre og syke. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 7«Reglene for familiegjenforening må strammes inn»Mer info om dette utsagnet
  Utlendinger kan søke om gjenforening med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor i Norge. Reglene sier at familiemedlemmet i Norge må være norsk statsborger, eller ha fått innvilget lovlig oppholdstillatelse, og være i stand til å forsørge det nye familiemedlemmet. Familiegjenforening gjelder vanligvis bare nære familiemedlemmer (barn under 18 år, ektefelle/samboer), men unntak kan gjøres for mindreårige søsken og gamle foreldre. Tilhengerne av innstramming mener at bare barn under 18 år og ektefelle bør få komme, og at strengere krav bør stilles til forsørgerevne. Motstanderne av innstramming mener reglene heller bør ha større rom for menneskelige hensyn. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 8«Kystkommunene på Sør- og Østlandet bør IKKE kunne gjøre unntak fra byggeforbudet i strandsonen»Mer info om dette utsagnet
  Siden 1965 har det vært generelt forbud mot å bygge i en sone 100 meter inn på land fra strandkanten. Kommunene har anledning til å gjøre unntak, dette er nå foreslått strammet inn. Tilhengerne av innstramming viser til at det er gitt for mange dispensasjoner, slik at strandsonen i populære områder blir stadig tettere bebygget slik at allmennheten stenges ute. Motstanderne av innstramming mener at det må være opp til det lokale selvstyret, ikke Miljøverndepartementet, å bestemme når dispensasjon fra lovens byggeforbud skal gis.Noen vil ha en mellomløsning der det blir lettere å bygge i strandsonen i spredtbygde strøk, men vanskeligere der det er stor konkurranse om plassen.Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 9«For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene»Mer info om dette utsagnet
  I mange kommuner står utbygging mot naturvern. Utbygging av forurensende industri eller næring som beslaglegger store areal kan komme i strid med regler og arealplaner som verner strandsone, utmark og landbruksområder. Samtidig er kommunene ofte avhengig av arbeidsplasser som kan gi skatteinntekter og sikre bosetting. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 10«Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske statsborgere»Mer info om dette utsagnet
  I dag skjer tildeling av sosialhjelp etter behovsprøving, og alle som har lovlig opphold i riket stiller likt.EØS-avtalen betyr at de fleste europeiske borgere må tilbys norske rettigheter. Noen vil stramme inn dagens praksis slik at ikke-vestlige innvandrere ikke skal ha samme rett til sosialhjelp som norske statsborgere og EØS-borgere. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 11«Det bør være samme mulighet til adopsjon for homofile som for heterofile»Mer info om dette utsagnet
  Fra 2009 kan homofile ektepar bli vurdert som adoptivforeldre på like fot som heterofile ektepar og enslige. Motstanderne mener at dette vil gi barn med homofile foreldre en unødvendig ekstrabelastning.Tilhengerne av loven peker på forskning som tyder på at disse barna ikke har større belastninger enn andre barn. I tillegg mener de at adopsjonsprøvingsrett for likekjønnede par vil være med å sikre barnas rettigheter ved for eksempel å kunne bli adoptert av den biologiske forelderens ektefelle. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 12«Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier og tradisjoner spiller en større rolle»Mer info om dette utsagnet
  Tilhengerne av å styrke kristne verdier mener at den kristne kulturen og samfunnssystemet er under angrep både fra en økende ikke-religiøs befolkning og av at en økende andel av befolkningen har andre religioner. De vil stanse det de opplever som avkristningen og vil gjenreise kristne formålsparagrafer og kristen religionsutøvelse (f.eks. bordbønn, andakt, gudstjenester) i skoler og barnehager. Motstanderne mener at grunnlovens bestemmelser om trosfrihet må tas på alvor, og at alle religioner og livssyn må sidestilles i en verdslig stat. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 13«Det legges altfor liten vekt på miljøvern i dagens Norge»Mer info om dette utsagnet
  Ønsket om økonomisk vekst, høyere forbruk og mer industri står ofte i kontrast til ønsket om å verne miljøet og bevare naturressurser. Miljøforkjempere mener at vernetanken må få sterkere gjennomslag, også dersom det fører til nedgang i materiell velstand. De kjemper for truede dyre- og plantearter, klimakrav og større verneområder på land og til havs. Andre mener miljøhensyn ikke må hindre all utbygging av for eksempel ønskede veitraséer, næringsutbygging og andre menneskelige inngrep i naturen. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 14«Tenåringsjenter bør fortsatt kunne få gratis p-piller uten at foreldrene vet om det»Mer info om dette utsagnet
  Siden 2000 har jenter mellom 16 og 19 år hatt rett til gratis p-piller. 16-årsgrensen er satt fordi det er den seksuelle lavalderen. Tilhengerne mener gratis p-piller kan redusere aborttallene. Bakgrunnen er resultater fra internasjonal forskning og særlig erfaringer fra Nederland. Der er aborttallene lavere enn i Norge, og der er også prevensjon gratis. Motstanderne mener at det er uetisk å gi mindreårige p-piller, og særlig uten at foreldrene er informert. Lukk Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 15«Bergen kommune bør selge aksjer i kommunalt eide selskaper som BIR og BKK»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 16«Skjenketidene ved serveringssteder i Bergen bør utvides»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 17«Takstene i bompengeringen i Bergen bør heves for å sikre videre utbygging av Bybanen»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 18«Det bør innføres tidsdifferensiering av bompengene for å redusere biltrafikken i rushtiden»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 19«En større del av tjenestetilbudet i Bergen kommune bør konkurranseutsettes»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 20«Det bør prioriteres at 1. og 2.-klasser i Bergen med mer enn 18 elever skal ha to lærere»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 21«Bryggen i Bergen må gjøres bilfri, også dersom byggingen av Skansentunnelen blir utsatt»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 22«Det bør opprettes sprøyterom i Bergen for å gi rusmisbrukere et tryggere og mer verdig tilbud»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 23«Kameraovervåking bør brukes for å redusere narkotikaomsetningen i Nygårdsparken»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 24«Alle ansatte innen pleie og omsorg i Bergen bør ha rett på full stilling om de ønsker det»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 25«Arnatunnelen (Fjøsanger–Espeland) må bygges for å få større del av gjennomgangstrafikken i Bergen ut av sentrum»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 26«De lovlige grafittiveggene i Bergen bør fjernes»Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig Hvor viktig er dette for deg?Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Spørsmål 27«Eiendomsskatten i Bergen bør avvikles»
  Svært uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Svært enig
  Hvor viktig er dette for deg?
  Uviktig Litt viktig Svært viktig
  Resultat:Blant partiene som stiller til valg i Bergen kommune ligger dine svar nærmestRødtBlant stortingspartiene ligger dine svar nærmest Rødt.Partiene i Bergen kommune og hvor enig du er med de enkelte:
  Rødt 80 % Norges Kommunistiske… 79 % Sosialistisk Venstre… 74 % Arbeiderpartiet 70 % Miljøpartiet De Grøn… 63 % Kristelig Folkeparti 60 % Senterpartiet 60 % Kystpartiet 59 % Byluftlisten 57 % Venstre 56 % Pensjonistpartiet 55 % Kristent Samlingspar… 50 % Høyre 47 % Demokratene i Norge 43 % Fremskrittspartiet 37 % På forhånd valgte du Rødt. Valgomaten anbefalte deg Rødt. 

  SÅ uansett om du ikkje er samt i detalj om alle saker i programmet til eit parti – ta valgomattesten og eg skal love deg at du hamnar på rett side! Bergen no er det viktigaste at det vert ei kursendring. Berre stem for dei verkelege verdiane så hamnar du truleg på rett side for deg!

 • Jahve
  24 August, 2011 - 10:32 am | Permalink

  Testing testing

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: