web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

De rotter seg sammen nå…

De rotter seg sammen mot meg i leserbrevspaltene nå. Kulterstad på lørdag, og i dag er Kulterstads kumpan, Norvald Aasen på plass med nok et innlegg i samme gata. Siden jeg har inntrykk av at mange har moro, eller er det heller snakk om en krekkblandet fryd, av å lese disse leserbrevene så skal dere jammen meg få lese dette også…

Innvandringslobbyen sine snille kriminalstatistikkar

I Firdaposten 1.februar d.å fortel Arne Hjort Johansen oss om kor lite kriminalitet vi har fått i samband med framandinnvandringa gjennom ein generasjon. Eg trur nok at folk flest har fått med seg at kriminaliteten i Noreg, til liks med dei andre landa i Europa som har vårte mål for masseinnvandringa har eksplodert som fylgje av denne trafikken.
Han viser til ein tverretatleg statistikk som vart kjend i desember i 2004 som skal "stadfeste" at Aasen og Kulterstad tek feil i høve til innvandringskriminalitet.
La meg først seie at for vårt vedkommande er det ikkje berre kriminaliteten som er avgjerande for vår holdning til innvandringa. Det mest alvorlege er at ein liten, eigenrådig maktklikk er i ferd med å gi vekk landet vårt, og at dei nyttar ulike verkemidlar for å halde folket tause og passive medan dette føregår. Er de trygge på at dei små nordmenn som i dag veks opp vil setje pris på dykkar framandgjering av det landet dei skal leve i?
Litt om Hjort Johansen sin statistikk. Den gjeld for 2001 og gjeld alle lovbrot., slik som t.d. trafikkforseelsar og mindre alvorlege lovbrot. Den skil etter statsborgarskap og gjeld såleis ikkje berre asylsøkjarar. Det at den skil etter statsborgarskap gjer at personar med utanlandsk bakgrunn, men som har norsk statsborgarskap belastar nordmenn på denne kriminalstatistikken. Hjort Johansen synes å vere uroa over at Aasen og Kulterstad les for mange uheldige overskriftar i VG, men nokre går no A.H.J. sin veg også. Slik som då VG 28.01.05 på fyrste sida slo opp dette: "Nordmann terrortatt ii England". Denne "nordmannen" var ein somaliar med norsk statsborgarskap.
Det kan vere greitt å ta med litt meir om kriminelle forhold enn det som høver best for innvandringstilhengarane i eit valår. Akers Avis 23.01.02 skriv at "Furuset lokalpoliti sier at tre av fire "problembarn" har fremmedkulturell bakgrunn".
Aftenposten 20.04.02: Justisminister Odd Einar Dørum uttaler at "Innvandringa er også impot av vold". Aftenposten 30.12.02 "I mer enn halvparten av 144 anmeldte voldtekter i Oslo var antatt gjerningsmann en person med utenlandsk bakgrunn". Ved å sjå dette talet i høve til deira andel av folketalet vil einkvar oppdage at dei framande er sterkt overrepresenterte på desse statistikkane.
Akers Avis 06.09.00: En ny rapport fra Statistisk Sentralbyråd slår fast at ikke-vestlige innvandrere er mer kriminelle enn andre". Den 17.04.02 skriv VG at "Hver fjerde drapssiktet har utenlandsk bakgrunn". Den kjente politimannen Trils Fyhn uttala til Aftenposten 09.01.02 at Noreg er ein oase for kriminelle og terroristar. Og same avis skriv den 07.01.03 om ein valdsgjeng som terroriserar ein heil bydel. Familiar flyttar, folk torer ikkje ta T-banen. Gjengen har utenlandsk opphav, men har norsk statsborgarskap skriv avisa.
Dette er berre ein liten del av det som kunne takast med for å setje Hjort JOhansen sin statistikk i sitt rete lys. I tillegg kan nemnast at mange fortel at dei ikkje torer å melde til politiet kriminalitet som er utført av innvandrarar/utlendingar. Vi veit også at mange fryktar å stille som vitnar i saker mot desse. Eit nyleg døme var overfallet på ein ufør mann på ein buss i Oslo. Så A.Hjort Johansen og hans meinings og kampfeller treng slett ikkje unnskylde og bagatellisere innvandrarkriminaliteten. Dei som er offer for kriminaliteten har det ikkje så sytalaust som desse som unnskyldar den.
Men eg trur eigentleg at denne kriminaliteten har si oppgåve, sett frå styresmaktene og innvandringslobbyen si side. No når skremmeorda som rasist, nazist og andre verkemidler er i ferd med å miste si kraft, så kan kriminalitet som rått og brutalt vert utført av utlendingar og innvandrarar, vere det som skal til for å halde frykta levande i folket. Dermed kan styresmaktene og deira medlauparar drive sin innvandringspolitikk i vissheit om at folket teier. I EU skal det nå lagast ei lov som forbyr framandfrykt. Så kan ein gjerne spørje om det har bråte ut panikk i innvandringslobbyen, ute og heime?

Norvald Aasen
6983 Kvamme

Leave a Reply

%d bloggers like this: