web analytics
Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #34

– Lurer litt på dette med trossamfunn og den slags. Stemmer det at Human-Etisk forbund er en non-profet organisasjon?

Hummer og kanari

Alt for Norge

socrates photo
Photo by JC0598

Allereie dei gamle grekarane var skeptiske til demokratiet. I kvart fall nokon av dei. Eg tenker på dei store filosofane. Platon, Sokrates og den gjengen der. Smarte folk. Dei meinte at samfunnet hadde vore betre om folket ikkje fekk ha for mange ord med i laget. Dei kloke burde ha makta. Dei som visste korleis ting hang saman. Demokratiet kunne ha noko for seg, det var ikkje det. Folket fekk det dei ville ha, frå dag til dag, men det var ingen som sørgde for at det folket ville ha, faktisk var det som folket burde ha. Det som var best for dei. Slettes ikkje, og på sikt kunne det varte litt dumt. Det var nok betre at dei vise fekk seie korleis det skulle vere. Ekspertane. Dei som kunne ha fleire tankar i hovudet. Trekke dei store samanhengane. Ja, dei tenkte på seg sjølv. Filosofane. Dei burde styre, ikkje dette inkompetente og ignorante folket. Man kunne ikkje stole på at dei visste sitt eige beste. Tvert i mot. Ein kunne stole på at dei ville kludre det til for seg sjølv med jamne mellomrom.

Eg kjenner jo igjen tankane. Det er lett å sitte føre TV-skjermen under Debatten, hytte med neven, og meine at eg skulle gjort det betre enn dei snakkehovuda på skjermen. Og eg er ikkje filosof. Eg er ikkje grekar ein gong. Det blir litt som når Bjarne Brøndbo skriv kronikk i VG der han refser politikarane for å mangle handlekraft, og tenker høgt at det beste kanskje hadde vore ein snill og omsorgsfull diktator. Eg er hundre prosent for eit diktatur, men berre om eg sjølv får vere diktatoren. Eg lovar å vere grei!

Sokrates skal ha snakka om skipsbyggarane i Athen. Om ein ville få bygd seg ein båt som var dugande gjekk ein til dei som faktisk hadde ekspertise i båtbyggarfaget, ikkje til ein kva for ein som helst fillefrans i gata. Kvifor skulle det vere annleis å styre ei by? Eller eit land? Er det ikkje like viktig at nasjonen held seg flytande, som at båten gjer det? Burde man ikkje ha ekspertar i korleis ein gjer dette, og ikkje overlate vanskelege spørsmål til mannen i gata? Blei man automatisk ekspert i politikk om man også kunne bygge ein båt? Sjølvsagt ikkje.

Oppflaska som eg er på demokratiet har eg alltid sett på tankane om ei idealstat, styrt av filosofar, som rein kuriosa. Eit bevis på at sjølv dei store tenkarane ikkje alltid tenkte langt nok. Vi skal ha kvar person, si stemme, og all makt i denne sal. Ikkje noko viss vass. Det fungerte jo fint ei stund slik, men no er demokratiet under press. Det er i ferd med å miste oppslutning. Det er svært få som engasjerer seg i den politiske prosessen gjennom dei politiske partia. Færre enn sju prosent skreiv Vidar Grønnevik her i avisa for litt sida. Grunnmuren er i ferd med å forvitre. Utviklinga ser ut til å gå i retning av at dei som representerer oss har ei bakgrunn som betalte heiltidspolitikarar eller tilsette i ulike stillingar i politisk sektor. Vi blir altså styrt av spesialiserte politikarar, og eit stadig veksande byråkrati. Er det noko betre enn å la grekarar med doktorgrad i filosofi styre prosessen? Hårfint?

Det er gode grunnar til at det har blitt slik. Rettsleggjeringa av samfunnet vårt krev eit kompetent byråkrati som skjønar jus og korleis ting skal vere. Vi treng politikarar som forstår systema, og kan manøvrere i det politiske farvatnet. Kostnaden er at dei politiske prosessane meir og meir blir fråkopla oss som har meir enn nok med å få lønna til å rekke til neste månad. Resultatet er mistillit, skepsis og politikerforakt. I beste fall blir vi berre likegyldige og gidd ikkje stemme. I verste fall blir vi forbanna og stemmer på nokon som vil snu alt på hovudet. Som Trump i USA. Då blir kostnaden fort for høg.

Nordmenn er ikkje særleg revolusjonære, heldigvis, men vi er gode på reformer. Politikarane er reformvillige så det held, i kvart fall på andres vegne. No er det på tide at dei gjer noko med si eiga rolle. Vi treng sårt ei demokratireform. Noko som sikrar større deltaking og breiare forankring på grasrotnivå. Og det hastar, for demokratiet slik det fungerer i dag er i ferd med å rotne på rot. Noko må gjerast. Alternativt får dei no berre ringe då, om dei treng ei snill og omsorgsfull diktator skal eg ta ein for laget og ta på meg jobben. Alt for Norge!

Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #33

– Hushjelpen tok meg med til veterinæren  i dag, og det må jeg si. Hun var temmelig dyr i drift. 

Hummer og kanari

Kultur på dugnad

Eg kom over ei vakker, men også litt trist historie her om dagen. Eg tenkte eg skulle formidle den vidare her, til allmenn inspirasjon og ettertanke. Om alle saman no berre tek på seg eventyrbrillene, så reiser vi av stad. I tid og rom dreg vi. Tilbake til 2009, til ei lita øy utanfor Brevik i Telemark. Sandøya er namnet. Samanlikna med dei ville og vakre øyene i Flora-skjergarden er den kanskje ikkje så imponerande, dei har ein kolle på 60 moh. som dei kan gå opp på om dei vil ut på tur, men det er ein fin plass. Ekte idyll. På sommaren kjem feriefolket strøymande til hytter og campingplass. Då doblar innbyggartalet seg, men når hausten kjem er det berre dei lokale att. 300 tapre øyfolk som held ut, og held saman, ein ørliten ferjetur frå Brevik.

Men i 2009 var det dårleg stemning på Sandøya. Butikken vart lagd ned året før, og no var det tid for den store skulestrukturdebatten i Porsgrunn kommune, som Sandøya høyrer til. Dei låg an til å miste skulen sin. Alt var tungt og trist. Skulle dei miste alle møteplassar? Noko måtte gjerast. Noko som kunne samle øyfolket. Men kva? Fem av øyinnvånarane fekk ein vill idé. Dei tok turen til Risøya, mellom Lyngør og Tvedestrand, og der la dei 300.000 blanke kroner på bordet. Deretter drog dei heim att med ei gammal frakteskøyte, bygd i 1957, ein eller annan plass ved Sognefjorden. Når dei kom heim at stifta dei Foreningen Lyngholmen, frakteskøyta vart omgjort til Kulturskøyta Lyngholmen, og vips så var dei innehavarar av det som med ganske stor sikkerheit må kunne kallast Norges minste kulturhus. Med 45 personar om bord er det bra fullt. Kanskje er det også det billegaste kulturhuset i landet? Til samanlikning kosta det nybygde kulturhuset i Porsgrunn, Ælvespeilet, 227 millionar offentlege kroner.

Kulturskøyta Lyngholmen har vore i drift heilt sida då, frå september til mai kvart år. Eit lågterskeltilbod der det er viktig at det ikkje berre er konsertar og ting ein måtte betale for, men også andre ting. Konsertar, foredrag, quiz, film og open mikrofon. Piratturar for dei små. Annakvar helg har dei eit eller anna arrangement. Alt saman drive på dugnad, og det har gått rundt. Folk har stilt opp og hjelpt til når det har vore naudsynt, og publikum har komme frå heile nærområdet. Om sommaren har dei stengt, slik at dugnadsgjengen har fri når vêret er fint, og folk treff kvarandre uansett. Har det vore pengar til overs har det gått til vedlikehald. Det er ei vakker soge om privat initiativ, og kor mykje det er mogleg å få til med lite, berre ein har nokre som går i bresjen.

Tilbake i Florø, med eventyrbrillene av, kan vi ta ein kikk på vårt eige lokale kulturliv. Det er ikkje nokon tvil om at det er rikt, og mangfaldig. Det er mykje som skjer, heile tida. Det er mykje å vere stolt av. Likevel synest eg Kulturskøyta Lyngholm representerer noko vi manglar. Etter at Blomsterhagen stengde dørene har det vorte veldig tydeleg. Vi treng ein møteplass der dørstokken ikkje er for høg. Ein plass der det kan komme 15 stykke for å få seg ei øl og noko kulturelt, utan at det kjennast glissent. Ikkje at eg meiner at nokon av våre lokale kultur-aktørar skal dra ned til Sandøya og kjøpe kulturskøyta, sjølv om ideen om eit ambulerande kulturhus i Florabassenget er ein fin tanke. Båt er krevjande og dyrt, og vi har kanskje nok av dei allereie. Men byen er full av ledig plass. Blomsterhagen opnar snart igjen med nye drivarar, men lokala etter Fru Olsen, Morilden, Windjammer og Tomasine står tomme. Kanskje kunne ein fått meir ut av kaféen på Samfunnshuset med ei anna organisering? Hadde det vore mogleg å finne ein huseigar med filantropisk sinnelag, samle det frivillige kulturlivet i byen, og sjå kva som gjekk an å få til?

Sjølv dei finaste songane kjem ein gong til refrenget. Om nokon vil på studietur til Kulturskøyta Lyngholmen hastar det. I mai dreg dei opp landgangen for siste gong. Styret kasta korta i førre veke. Vedlikehaldet tok knekken på dei – det kostar for mykje å halde ei 60 år gammal skøyte i stand. Ei vakker soge er over for denne gong, men kanskje vi kan lage ein oppfølgar her i byen? Den som inkje vågar, inkje vinn!

Hummer og kanari

Den personlege dommen

myers-briggs photo
Photo by JoeInSouthernCA

Det er omtrent ikkje mogleg å få seg ein jobb her i landet, utan først å måtte gå gjennom ein eller flere personlegdomstestar. Testar som dei meinar skal fortelle din potensielle nye arbeidsgjevar om kva slags type du er, kva du er god til, og sjølvsagt også kva du er mindre god til. Dei har nemleg funne ut at den tradisjonelle metoden med intervju og referansesjekk er særs upåliteleg som rekrutteringsmetode. Og feiltilsettingar er dyrt. Det kostar norske selskap milliardar av kroner kvart år. Ei enkel glipp kan koste frå femhundre tusen og oppover, og i verste fall blir du aldri kvitt den inkompetente gjøken du ga jobben til, for som vi alle veit er det umogleg å gje nokon sparken her i landet. Løysinga på dette er såre enkel. La eit rekrutteringsbyrå ta seg av jobben. Dei køyrer kandidatane gjennom ein personlegdomstest først, for å luke ut dei håpløse folka. Først når ein står igjen med eit par-tre kandidatar koblar man på dei som faktisk skal tilsette, og man køyrer ei siste intervjurunde. Kanskje får man ei case man skal løyse. Kanskje ikkje. Dette er ei metode som skal minimere risikoen for at man gjer jobben til feil person.

Men korleis sikrer vi at vi gjer jobben til rett rekrutteringsbyrå? Eit søk i Brønnøysund gjer oss 129 treff om vi søker på rekruttering. Korleis lukar vi ut sjarlatanane? Kan vi tru at dei same folka som ikkje er kompetente nok til å finne ein dugande person til å sitte i kassa på Kiwi er gode nok til å plukke ut det beste rekrutteringsbyrået? Eg har mine tvil. Og tenk. Om det potensielt kostar meir enn ei halv million blanke kroner å tilsette feil person, kor mykje kostar det ikkje då å hyre inn feil rekrutteringsbyrå? Det blir svinedyrt!. Eg ser for meg at dette må vere ei åpning for ein driftig grundar. Eit rekrutteringsbyrå som hjelper selskapa å rekruttere det beste rekrutteringsbyrået. Her bør det være mogleg å utvikle ei fin kvasi-vitenskapeleg metode, kalle den noko smått imponerande, og sette i gang med å skrive faktura med gaffel. Framtida er så lys at du må bruke solbriller og høg solfaktor på solkremen.

Sjølv er eg djupt skeptisk til personlegdomstestar. Det kjem nok av at der eg har hatt ei ganske god hitrate dei gangene eg har søkt jobb på gamlemåten, ved å sende inn søknad og CV. Eg har som oftast blitt kalla inn til intervju i det minste. Det kejm sikkert av at eg er relativt god til å skrive, og ikkje har noko problem med å komponere ei søknad som stikk seg ut i mengda. Dette er eit framtrinn eg ikkje dreg med meg inn i den moderne tida. No les dei ikkje søknaden min i det heile tatt, dei berre sender ut ei link i ei epost. Invitasjon til å ta ei test. Kanskje får du til og med lov til å ta ei test til etter det, men så er det stille. Ikkje eit pip. Ikkje bra.

I følge Myers-Briggs Type Indicator, som er ei variant av desse testane som er mykje brukt i rekrutteringsøyemed, er eg av typen INTP. Det vil seie at eg er intellektuell, presis, reservert, fleksibel og kreativ. Ein original tenker som likar å finne oppfinnsome løysingar på problemer. Det høyres jo vel og bra ut, men samtidig er vi INTParar ofte litt utilpass i sosiale situasjonar. Vi likar ikkje hierarki, og blir fort utålmodige og småirritert på unødig byråkrati. Det høyres ikkje like bra ut, eg ser jo det. Det kjennes på ei måte tyngre å ikkje nå opp når det er ei slik personlegdomstest som er nålauget. Det er jo ikkje tidlegare erfaring, eller formell kompetanse som dei finn ut at eg ikkje har nok av. Det er sjølve personlegdomen. Det er den eg er. Kanskje eg rett og slett har ein personlegdom som ikkje er kompatibel med det å være i jobb. Dei vil ikkje ha mi type, det er ei personleg dom, og den svir, eg må innrømme det. Det einaste positive er at arbeidsgjevarane ikkje har hatt verktyg til å avsløre dette før nå i nyare tid. Eg må jo ha blitt feiltilsett ei rekke gonger, og dermed kosta norsk næringsliv millionar av kroner!

Men kor i all verda har disse pengane eigentleg blitt av? Dei har i kvart fall ikkje hamna på mi eiga konto. Kven er det som meskar seg i feiltilsettingskroner? Kan eg ha penger til gode ein plass? Eg krev ei gransking, dette må vi til bunns i. Er det nokon som veit om eit godt granskingsbyrå?

%d bloggers like this: