web analytics

Tag Archives: innvandring

Hummer og kanari

Konsekvensen

I sommer har det vært mye av både liv og lyd i hagen til den grønne naboen, ihvertfall etter at familien til mannen som først flyttet inn endelig kom flyttende etter.

Kjekt det.

Med de nye reglene for familiegjenforening som de rød-grønne (minus dissidentene) nå nettopp lanserte så ville det kanskje vært stille i hagen helt frem til året 2012?

Trist det.

Hummer og kanari

Løgn, forbannet løgn, og statistikk

3D Bar Graph Meeting
Creative Commons License photo credit: lumaxart

Det finnes drøssevis av mer eller mindre gode sitater om statistikk. Overskriften her er et av de mest kjente, og stammer fra Mark Twain, men vi kan jo dra et par til siden vi først er i gang. Evan Esar f.eks, skal ha sagt at statistikk er fiksjon i dens aller mest uinteressante form, og også at det er den vitenskap som kan bevise alt unntatt nytten av statistikk. Aasmund Brynildsen mente at statistikken er Satans form for matematikk: Her rekker tallet og tilfeldigheten hverandre hånden i kampen mot det individuelle.

Og siden vi er inne på Satan, George Gallup hevdet at han kunne bevise Guds eksistens ved hjelp av statistikk. Mens James Callaghan slo fast at man med statistikk kan bevise alt – også det motsatte.

Statistikk kan altså brukes til det meste, men presentert løsrevet og uten sammenheng så er den ofte ganske verdiløs. Noe vi vel får et godt eksempel på i denne posten her fra Tankekorset.

Det dreier seg om statistikker om innvandring og integrering, og innlegget består av en rekke påstander hentet ut fra statistikk fra SSB og andre steder, presentert for å underbygge hvorfor vi trenger en strengere integrerings- og innvandringspolitikk.

La oss ta dem i rekkefølge:

· Sysselsettingsgraden blant ikke-vestlige innvandrere er nesten 20 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele befolkningen.

Og årsaken til at det forholder seg slik er at man blant ikke-vestlige innvandrere finner en større andel flyktninger med kort botid i Norge, samt at kvinnene dessverre har en lav sysselsettingsprosent.

Det burde verken være noen overraskelse, eller noe spesielt godt argument mot at vi tar imot asylsøkere og flyktninger at det forholder seg slik. Eller skal vi bare ta i mot mennesker som er klare for å hoppe rett fra flyet og ut i arbeidslivet?

Hvem skal i så fall ta i mot de svakeste flyktningene?

Ellers så er vel dette et godt eksempel på svartmaling vil jeg tro, tallene er antagelig hentet via denne siden hos SSB der det i tillegg til at vi i fjerde kvartal i fjor fikk over 30 000 innvandrere i jobb, også står å lese følgende:

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen. Mens landsgjennomsnittet viste en vekst på 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra Asia og Afrika med henholdsvis 3 og 3,8 prosentpoeng.

Så det går jo i positiv retning, også med afrikanere og asiater.

· Trygdestatistikker viser at ikke-vestlige innvandrere har langt høyere trygdeforbruk enn befolkningen for øvrig.

Igjen, at ikke-vestlige innvandrere har høyere trygdeforbruk enn resten av befolkningen er ikke noen overraskelse. Asylsøkere og flyktninger fra Afghanistan, Irak eller Somalia vil naturlig nok være vanskeligere å sysselsette enn rene arbeidsinnvandrere fra Polen eller Sverige, og selvfølgelig er det enda lettere om du er en norsk nordmann fra Sykkylven.

Vi skal også huske på at innvandrere ofte er henvist til jobber som er fysisk krevende, og at de alene av den grunn har større risiko for å bli utslitt og uføretrygdet enn snittet av befolkningen.

Innvandrere har dårligere økonomi enn resten av befolkningen, og vi vet at dette fører til økt risiko for helseplager, med tilhørende overføringer fra trygdebudsjettet. Det hadde vært interessant å se en sammenligning av innvandrerbefolkningen, med den delen av den “etnisk norske” befolkningen som ligger på samme inntektsnivå. Jeg vil anta at forskjellene da vil være omtrent utjevnet.

Og det er viktig å huske på at etterhvert som tiden går så blir forskjellene utjevnet, og andelen av inntekten som skyldes overføringer fra Store Stat blir mindre for hver generasjon.

· Mottakere av økonomisk sosialhjelp viser at ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene i Norge. I 2007 utgjorde de for eksempel 27 prosent av alle sosialklienter i Norge.

Ja, igjen så er det jo en sammenheng med alt det jeg allerede har skrevet. Jeg vil bare benytte anledningen til å påpeke at kommunenes utbetalinger av sosialhjelp har minket betraktelig de siste tre årene. Over en milliard kroner har man spart inn. Så selv om ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene, så er det kanskje også sånn at antallet sosialklienter er synkende? Også for denne gruppen?

· Mens sysselsettingsgraden i hele befolkningen var 72 prosent, så var tilsvarende tall blant innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika henholdsvis 56 og 49 prosent.Sysselsettingsgraden for ikke-vestlige innvandrere var dermed hele 17 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Asia, og 23 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Afrika. De syv landene som har lavest sysselsettingsgrad i SSBs statistikk er Somalia, Pakistan, Irak, Marokko, Afghanistan, Tyrkia og Iran.

Og fra hvilke land har det kommet flest innvandrere de siste årene tro? Kan det være en sammenheng her tro?

· De samme syv landene med lavest sysselsettingsgrad har også lavest yrkesdeltakelse når det gjelder kvinner. Mens yrkesdeltakelsen blant kvinner totalt i befolkningen var drøyt 68 prosent, var tilsvarende tall for kvinner fra Pakistan og Irak 32 prosent. Blant kvinner fra Somalia var kun 24 prosent sysselsatte. Til sammenlikning var yrkesdeltakelsen blant kvinner med svensk bakgrunn 77 prosent.

Nå er det selvfølgelig høl i huet å sammenligne kvinner som har flyktet fra Somalia med kvinner som har kommet fra Sverige for å tjene gode penger på å jobbe på restauranter i Oslo, og ser man på hvilke land det er snakk om her, så er det kanskje også forståelig hvorfor det er slik? Man legger ikke fra seg kultur og alt man har lært og blitt innprentet i livet med det samme man går av flyet.

Ikke dermed sagt at jeg synes dette er helt greie tall, det er bekymringsfullt at andelen sysselsatte kvinner fra enkelte land er så lav som dette. Men blir det noe bedre for kvinnene om vi nekter å slippe dem inn i landet?

· Norge har rekordstor innvandring. Både i 2006 og 2007 var innvandringen til Norge høyere enn noen gang tidligere. SSBs befolkningsstatistikk for første halvår i år viser at 2008 blir et nytt rekordår. I løpet av første halvår ble det registrert drøyt 32 400 nye innvandrere til Norge. Dette er hele 29 prosent høyere enn første halvår i fjor. Den rekordstore innvandringen til Norge har ført til at Norge er blant de landene i Europa med høyest innvandring per innbygger. Men mens innvandrere flytter til Oslo, flytter Oslofolk ut.

Og takket være innvandringen så går landet rundt. Vi trenger arbeidskraften, noen må jo vaske dassene våre, noen må bygge husene, og noen må bygge skipene våre. Jeg gidder ikke. Her i byen hadde vi f.eks neppe hatt noe særlig til skipsindustri igjen hadde det ikke vært for innvandrerene.

Ellers så kan det jo være nyttig å skille mellom asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere. De blir gjerne rørt sammen i en suppe. (Også i denne posten dessverre) Det har vært mye fokus i det siste på at antallet asylsøkere vil tredoble seg i forhold til i fjor. Anslaget lyder på 15 000 mennesker.

Det er ikke et rekordår, om noen skulle tro det, i 2002 kom det 17 400.

Og er nå 15 000 mennesker så mange når vi vet (eller vet vi det? Vil vi vite det?) at det finnes 42 millioner mennesker på flukt her i verden. 16 millioner av dem utenfor eget land?

· Nær 1 av 3 ikke-vestlige innvandrere i Norge er under OECDs fattigdomsgrense.

Og allikevel velger de å bli her i landet, heller enn å reise hjem igjen. Ikke bare er de fattige, de er idioter også!

· Innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. SSB innrømmer selv at dette er konservativt regnet. Andre faktorer kan gjøre prosentene enda større.

Ja, mange mener jo at det er veldig konservativt regnet. Befolkningsutvikling er vanskelig å forutse. Spørsmålet er jo om det spiller noen rolle?

Og om det skulle spille noen rolle, hva er alternativet? Skal vi stenge verden ute? Være oss selv nok? Melde oss ut av alle internasjonale avtaler?  Tvangsinternere og sende ut alle de brune?

Verden har alltid vært i forandring, og forbausende ofte har den til og med beveget seg fremover. La oss bare håpe den fortsetter med det.

· Bare 8 prosent av nordmenn ønsker at det skal bli lettere for flyktninger å få adgang til å få opphold i Norge, mens nær 90 prosent ønsker at flyktningers adgang til å få opphold i Norge bør være som i dag (50 prosent), eller bli vanskeligere (39 prosent).

Tja, sånn kan man si det, men det blir minst like riktig å si at nær 60 prosent, og altså flertallet av befolkningen ikke ønsler en innstramming av reglene for opphold i Norge for flyktninger?

Ja, jeg ville faktisk mene at det blir riktigere sånn, og folk flest er altså ikke enige med Siv Jensen her.

· NHO mener at arbeidskraftsreserven på om lag 700 000 personer som er helt eller delvis ute av arbeidsmarkedet, vil være viktigere å få i jobb enn å importere arbeidskraft. I tillegg vil det være viktig å få flere innvandrere i jobb.

Tja, man kan jo diskutere om arbeidskraftsreserve er et riktig begrep på disse famøse 700 000, men alle er jo enige i at det hadde vært kjekt å få flest mulig av dem ut i jobb. Det er da ikke noe sprengstoff her?

· 42 % av norske muslimer mener at publisering av tegninger eller bilder som oppfattes som krenkende, bør straffes i større grad enn i dag.

Og senest i dag bestemte Høyesterett at Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther ikke har krav på oppreisning etter at de følte seg krenket av at Se og Hør tok bilder av bryllupet deres, publiserte dem, og skrev om det i sitt vanlige pjattespråk. Er det virkelig slik vi vil ha det, spurte Andrine Sæther i Aftenposten. De, og flere andre nordmenn mener nok også at publisering av tegninger og bilder som oppfattes som krekende bør straffes, ja til og med forbys, i større grad enn i dag?

· Så mange som 14 % av norske muslimer mener vi burde innføre Sharia i Norge. Flertallet av dem er kvinner(!).

Jada, og så mange som 72 prosent av dem mener vi burde la vær.

Dere finner linker til de statistikker som har blitt brukt borte under posten til Tankekorset, og hvis man gidder å klikke seg inn på dem og lese litt så vil man kunne komme til den konklusjonen at her har man nok, som Andrew Lang en gang sa, brukt statistikk som den berusede mann bruker lyktestolpen: mer til støtte enn til opplysning.

Lokalavisa

Nasjonal dugnad

En samlet unasjonal maktelite, med Aftenposten i spissen, maner for tiden til nasjonal dugnad, for en endeløs asylsøkerstrøm. De siste i rekken er Ida Børresen og Siv Kjelstrup i UDI. De ber for sine farende fanter som bløffer seg inn i landet med nedslipte fingertupper og passet i do. Pr.definisjon, og ifølge militær terminologi, er denne grensekrenkelsen en ikke vennligsinnet invasjon, og skal da møtes med rettsstatens militærmakt.

Hvor lenge skal Firdaposten fortsette å krenke anstendige menneskers grenser ved å la Ole Kulterstad komme på trykk tro?  Heldigvis for dere legges ikke leserbrevene ut på nett, så dere får klare dere med dette utdraget.

Lokalavisa

Nært og fjernt

Vi vet alle hvordan det er fatt. Norske medier er opptatt av nordmenn. Hvis California en dag skulle finne på å skli ut i havet, like the mystics and statistics say it will, med alle sine 35 millioner innbyggere, så kan du banne på at norske aviser ville vært mest opptatt av to unge, blonde, pene og norske studenter som satt på hotellrommet sitt i New York og så det hele på TV. Sånn er det bare.

Dette finner vi også igjen på lokalt nivå. Lokalaviser over det ganske land fyller metervis med spalter hver eneste dag med rapporter om lokale folk som har gjort det skarpt et eller annet sted langt hjemmefra. Eksemplifisert for eksempel ved Margaret Berger som under sin ferd gjennom rundene i Idol 2004 ble forsøkt gjort både til Bergenser og Skiensjente av lokalavisene BA og TA, formodentlig basert på at noen i slekta hennes en eller annen gang hadde bodd tre måndeder i Hesselbergsgate, samt en gang overnattet to netter i Bergen i forbindelse med en tur med hurtigruta like etter krigen.

Eller hvordan det nå egentlig var.

Så en lokal person som på et eller annet vis har markert seg i riksdekkende media, er pr.def en person som lokalavisen må omfavne, og helst gjøre en stor sak på. Med fargebilde, dobbeltside og koseprat. Dette kan noen ganger gi seg litt absurde utslag, slik som i fredagens utgave av Firda.

Ukas mest omtalte mann fra Sogn og Fjordane er antagelig Norvald Aasen, som er en av de fire som av Clara Weltzin ble utpekt til å sørge for å fordele hennes arv til personer og organisasjoner som jobber aktivt mot fremmedinnvandring til Norge.  Rikspressen har vært mest opptatt av Erik Gjems Onstad, men her ute i provinsen er man -naturlig nok antar jeg, mest opptatt av vår lokale representant.

Så fredagen flesket Firda til med førstesiden, dobbeltside, fargebilde og koseprat på tunet til sauebonden fra Kvammen. På forsiden blir det hele fremstilt som en typisk lokal gladsak:

Norvald Aasen deler ut millionar til framandfiendtlege

– Ei ære å kjempe mot innvandring

Norvald Aasen (64) frå Kvammen er ein av tre som sit i ein komite som skal dele ut to millionar til framandfiendtlege personar. – Eg ser det som ei stor ære, seier sauebonden frå Kvammen, som har kjempa mot innvandring i nær 40 år.

Ja ja tenker jeg, det er jo forsåvidt interessant nok å intervjue Aasen. Mannen forfattet i sin tid en løpeseddel for FMI der han hevdet at det norske maktapparatet har opprettet nasjonale
terroristorganisasjoner, som benevnes som antirasistiske, til bruk mot politiske motstandere. Målsettingen med disse terroristorganisasjonene skulle være å fjerne nasjonale grenser, slik at verden kunne ligge åpen for disse imperialistenes (Det norske maktapparatets) maktbegjær. Mannen er med andre ord konspirasjonsteoretiker, eventuelt sprøyte gal, og med den rette journalisten kunne et intervju blitt riktig så morsomt.

Dessverre jobber ikke den rette journalisten i Firda.

For det vi får er rett og slett koseprat på tunet, der det ikke kommer mange kritiske spørsmålene. I stedet spør man om hvordan Aasen har klart å skaffe seg et navn i miljøet, hva som driver ham, og Aasen får vise frem den gamle traktoren sin som bevis på at han ikke har en halv million på konto, slik TV2 visstnok har hevdet. Ja, ofte har Aasen brukt sine siste kroner til å kjøpe frimerker, slik at han får sendt ut sine mange leserbrev til både lokale og nasjonale aviser.

Joda, man prøver seg jo, men man klarer ikke å følge opp. Som når det er snakk om hvorvidt Kvisler skal få penger eller ikke:

Dette seier Norvald Aasen at han avviser. Men på same måten som Gjems-Onstad avviser han det berre delvis:

– Eg ser ikkje vekk i frå at Kvisler, når han er ute av fengsel og har sona dommen sin, kan vere ein av dei som får ein slant på kontoen sin. Vi skal jo hjelpe tidlegare kriminelle tilbake til samfunnet, slår han fast.

Men Clara Weltzin har ikke testamentert bort pengene sine til å hjelpe kriminelle tilbake til samfunnet. Hun har testamentert pengene til folk som kjemper mot innvandring. Hvorfor ikke presse litt hardere på dette spørsmålet? Nøyaktig hva er det Kvisler har gjort for å gjøre seg fortjent til disse pengene som han altså ikke skal få, men kanskje kan få allikevel?

Ellers så får Aasen stort sett snakke i vei, om hvordan han ble engasjert i kampen mot innvandring etter noen turer til Oslo på 70-tallet:

– Det var på turar til Oslo på 70-talet at eg først merka at det var noko som skurra med alle innvandrarane som vandra gatelangs der.

Og når han nå ser utenlandske folk på gatene i Førde tenker han på hvor mye bedre det hadde vært om de brukte ressursene som de brukte på å komme seg til Norge, til å rydde opp og skape fred i eget land.

Hva med dem som flykter fra krig, spør Firda, og Aasen svarer:

– No er det ikkje berre krig og alt det dei seier. Og er det snakk om kriminelle kan dei ta straffa i heimlandet sitt.

Aasen benekter ellers at han er rasist, og mener selv at han stort sett er venn med alle.

Nå kan man kanskje hevde at Aasen, når han får prate i vei, avslører seg selv ganske grundig, og det er jo dette som er ytringsfrihetsmantraet. At troll sprekker i solen og alt det der. Men jeg er jaggu ikke sikker. Mitt tips er nok heller at fredagens utgave av Firda heller bidrar til å legitimere Aasens holdninger og meninger, heller enn at den får troll til å sprekke.

Og for ordens skyld, jeg synes selvfølgelig at Firda skal ha lov til å presentere Norvald Aasen i hvilken som helst setting de selv måtte ønske.

Men jeg skulle nok allikevel ønske at de hadde latt være.

Hummer og kanari

Er det noe nytt da?

Tortur på danskebåten altså? Det er vel sånn det skal være det?

Anwar Sadat og Ahadi Lalagha hevder å ha blitt torturert på en firmatur på danskebåten.

– De tok tak i hodet mitt og dunket det mot veggen, sånn at jeg fikk disse skadene, sier Ahadi Lalagha til TV 2 Nyhetene

Er det ikke typisk? Alltid er det vi nordmenn som skal tilpasse oss innvandrerne. Vold, knivstikking, mishandling og annen moro har vært en del av den norske festkulturen i 1000 år, men så fort det kommer en pakkis så skal vi liksom begynne å oppføre oss annerledes?

Vel jeg har en ting å si til  Anwar Sadat og Ahadi Lalagha. Hvis dere ikke liker den norske måten å feste på så kan dere bare pelle dere tilbake dit dere kom fra!

Page 5 of 512345
%d bloggers like this: